Adresaci:

Kurs skierowany jest do:

–  nauczycieli wszystkich typów szkół,

–  dyrektorów i wicedyrektorów, sprawujących nadzór pedagogiczny

 

Uwaga: Podczas szkolenia zostanie omówiona krótko realizacja nowej podstawy programowej  i powiązanie jej z wybranym przez nauczyciela programem nauczania. Zostaną przeprowadzone warsztaty , których celem będzie wypracowanie ,, krok po kroku” wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. W związku z problemami i wątpliwościami dotyczącym formułowania wymagań edukacyjnych wykładowca  przedstawi i przećwiczy z uczestnikami  formułowanie wymagań w taki sposób ,,aby  było dobrze! ”. Należy wspomnieć, iż w dostępnej literaturze, w tym udostępnianej przez wydawnictwa, nie ma wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Proponowane są wymagania do każdej lekcji lub działu / kryteria oceniania do ocen bieżących ( Nauczyciel nie ma obowiązku formułować wymagań na ocenę bieżącą, a pojęcie kryterium oceniania z przedmiotu od 2015 r. nie funkcjonuje ). Nauczyciele zgodnie z prawem mają  opracować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania  przez ucznia poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych i zapoznać z nimi uczniów i rodziców.

PROGRAM

Czas trwania: 1 miesiąc: 30 godzin

Podstawa prawna formułowania wymagań edukacyjnych – 1 godzina

Podstawa programowa a program nauczania – 3 godziny

Taksonomia celów kształcenia – 4 godziny

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe – 4 godziny

Formułowanie wymagań edukacyjnych  zgodnie z wymogami prawa oświatowego – 18 godzin

Uczestnik kursu ma dostęp do: materiałów szkoleniowych, prezentacji multimedialnych, filmów szkoleniowych.

Na zakończenie kursant zdaje samosprawdzający test zaliczeniowy.

Masz wątpliwości/ pytania? To nie problem, w każdym momencie trwania kursu możesz skontaktować się z wykładowcą za pośrednictwem platformy e-learningowej !

Sylwetka wykładowcy (wykształcenie / doświadczenie):

Joanna Pociecha – dyrektor zespołu szkolno-przedszkolego, Nauczyciel dyplomowany z 33 - letnim stażem pracy, starszy wizytator MKO w Krakowie, ekspert, coach. Współpracuje z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Uczelniami w zakresie prowadzenia szkoleń, doradztwa, warsztatów, szkoleń Rad Pedagogicznych, zajęć ze studentami - wykładowca, trener, ekspert, prowadzący. Jest twórcą autorskich programów szkoleń, warsztatów, grantów Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, modułów kursów kwalifikacyjnych, modułów studiów podyplomowych i seminariów dla dyrektorów , nauczycieli i Rad Pedagogicznych.

CENA

dla nauczycieli 250 zł

CENA

307.50 zł

Zacznij swoją przygodę już teraz

Formularz zgłoszeniowy